Renovatie atletiekpiste Kapellen
May 25, 2024 at 9:00 pm

Renovatie atletiekpiste Kapellen

“De aanhouder wint” ! “Je mag het vel van de beer niet verkopen vóór hij geschoten is” ! “Eerst zien en dan geloven” ! Een korte greep uit het rijke Vlaamse spreekwoordenboek … dat perfect van toepassing is op het verhaal van de langverwachte kunststofpiste. In juli 2006 was het zo ver !!!

6. SPORT

BESTEK, RAMING EN WIJZE VAN GUNNING VOOR DE HERAANLEG

VAN DE ATLETIEKPISTE.

Het bestek en de raming voor de heraanleg van de atletiekpiste in het park van Kapellen worden ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Het bestek werd opgesteld door het studie- en adviesbureau F.Van Humbeeck. De kostprijs voor de heraanleg wordt geraamd op 597.449,12 euro (btw inbegrepen).

Voor de levering en de opstelling van het atletiekmateriaal wordt de kostprijs geraamd op 77.498,08 euro (btw inbegrepen).

De wijze van gunning is de openbare aanbesteding.

Goedgekeurd op de gemeenteraad van Kapellen op 13.12.2004.HISTORIEK

“De aanhouder wint” ! “Je mag het vel van de beer niet verkopen vóór hij geschoten is” ! “Eerst zien en dan geloven” ! Een korte greep uit het rijke Vlaamse spreekwoordenboek … dat perfect van toepassing is op het verhaal van de langverwachte kunststofpiste.

Even terug in de tijd. Zo’n 25 jaar geleden (een jaartje meer of minder doet er niet toe), klonk vanuit onze club reeds de noodkreet om de piste te moderniseren. De opeenvolgende gemeentebesturen bleven doof voor deze vraag. Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de club in 1986, kon er dan toch een geschenkje af. De renovatie van de piste werd op de agenda gezet. Deze beslissing leidde tot een uniek moment in de clubgeschiedenis : een betoging naar het Kapelse gemeentehuis ! Een 40-tal atleten, voorzien van spandoeken, toeters en trommels, probeerde de gemeenteraad te overtuigen om de werken te starten in september nà het atletiekseizoen. Dit stuitte op verzet van de voetbalploegen (ook het voetbalveld werd vernieuwd) die de heraanleg in mei wilden laten beginnen. De hele zaak werd een heet hangijzer in de gemeenteraad. Dit twistpunt tussen atletiek en voetbal – het moeilijke lot van zovele atletiekclubs – werd uiteindelijk beslecht in het voordeel van de voetballers. Uiteindelijk werd het een geluk met een ongeluk, want de heraanleg van het grasveld bleek zo complex dat er ook een volledig nieuwe atletiekbaan, mét de door KAPE gevraagde omheining kwam.

Op 21 september 1986 werd de vernieuwde piste – weliswaar nog steeds in gemalen natuursteen – officieel ingehuldigd. De aanleg werd mede gefinancierd door BLOSO dat een subsidiesteun van 5 miljoen ter beschikking stelde. Als opener liepen 16 Kapelse gezinnen de “gezinskilometer”. Sinds 1986 werden alleen nog maar (kleine en minder kleine) onderhoudswerken aan de piste uitgevoerd. Enkel de (ronduit amateuristische en moeizame) aanleg van de nieuwe kunststofaanloop voor het ver- en hinkstapspringen, was eigenlijk de enige stap naar de modernisering van de accommodatie. En met de (alweer niet foutloze) aanleg van de werpstand voor kogel en discus, werden de trainingsmogelijkheden voor onze club nog wat uitgebreid. Alle verbouwingen aan de kleedkamers waren uiteraard ook voor ons mooi meegenomen, maar gebeurden natuurlijk in de eerste plaats in functie van onze voetballende medemensen van F.C. Capellen.

En zo zag de piste er uit als het even regende :
NOG EVEN DOORBIJTEN ???

Bij het aantreden van het nieuwe schepencollege in 2000 zijn wij als club de gemeentevaderen nog actiever gaan bestoken met onze vraag om de aanleg van een kunststofpiste – eindelijk – als een sportieve prioriteit te gaan beschouwen. En gelukkig was men nu iets minder doof voor deze terechte bede van een dynamische club (al zeggen we het zelf). Aan mondelinge toezeggingen van burgemeester en schepenen ontbrak het niet, maar het is pas ernstig te nemen als van al die “politieke” uitspraken ook iets op papier wordt gezet.

En dat gebeurde gelukkig ergens in 2002, toen voor het eerst “zwart-op-wit” de renovatie van de piste in een officieel schrijven werd aangekondigd. Méér nog : door de gemeenteraad van 18 november 2002 werd ontwerper Van Humbeeck uit Merchtem aangesteld, die een ontwerpplan en een kostenraming voor een nieuwe kunststofpiste moest opmaken. Dat plan konden we voor het eerst in februari 2003 in alle glorie bekijken … en het zag er op het eerste zicht niet slecht uit. Naast de aanleg van een kunststofpiste, worden ook de zones voor de kampnummers herschikt en wordt er een stand voor polsstokspringen aangelegd. Ook de basisvoorzieningen voor elektronische tijdopname zijn in het project voorzien, net als alle noodzakelijke materialen voor de diverse disciplines.

Na enkele aanpassingen – die we tot op heden nog niet onder ogen kregen – werden de werken geraamd op 610.000 Euro.  Om de kostprijs voor de gemeente te drukken besliste het schepencollege op 22 maart 2004 om een dossier in te dienen bij het Vlaams Sportfonds, een afdeling van het Vlaamse Ministerie van Sport, dat instaat voor de subsidiëring van sportinfrastructuur in Vlaanderen. En nét voor de Vlaamse verkiezingen kwam dan het verlossende bericht dat de ministers van  begroting en sport het dossier hadden ondertekend.

Het Vlaams Sportfonds komt voor 495.787 Euro – een flinke hap – tussen in de aanleg van de nieuwe kunststofpiste. De rest komt op rekening van de gemeente Kapellen. Inmiddels werden we door sportschepen Marc De Smet in kennis gesteld van het verdere verloop van de procedure. Het dossier wordt nu geactiveerd op de gemeentelijke diensten. De ontwerper kan dan aan het werk om zijn definitief plan en raming op te stellen, zodat na de vakantie de aanbesteding van de werken kan gebeuren.

Dit betekent waarschijnlijk – als er nergens nog een kink in de kabel komt – dat in het voorjaar van 2005 met de aanleg kan worden begonnen. En dan is het afwachten hoe lang men nodig heeft om het afgewerkt product in al zijn schoonheid te kunnen openen. In die tussenperiode zal onze club moeten uitkijken naar alternatieven voor trainingen en wedstrijden, maar dat hebben we er graag voor over. De champagne staat al koud … maar om de stoppen te laten knallen is het nog iets te vroeg ! Duimen maar dat alles een beetje vlot verloopt … en dat wij allen samen de inhuldiging van de nieuwe piste – liefst eind 2005 – mogen vieren !

Hugo De Hoon (februari 2004)KIJKERTJES

De atletiekpiste rond het voetbalveld in het gemeentepark van Kapellen wordt volledig vernieuwd, de werken worden begroot op zo’n 620.000 Euro. Eens de heraanleg gerealiseerd krijgt de dynamische ztletiekclub, die in het Kapelse gemeentepark zijn thuisbasis heeft, de mogelijkheid om er volwaardige atletiekmeetings te organiseren. Aan een tribune wordt vooralsnog niet gedacht, bij regenweer kan men schuilen onder de ruime luifel van de kleedkamers.

De Kijker (09.06.2004)SUBSIDIES ATLETIEKPISTE

In de gemeenteraad van 18 november 2002 werd een ontwerper aangesteld voor de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark. Op 22 maart 2004 belsiste het schepencollege om het dossier door te sturen naar het ministerie van sport, om subsidies aan te vragen. Begin vorige week ondertekenden Vlaams Minister van Sport, Marino Keulen, en Vlaams Minister van Begroting, Dirk Van Mechelen, het subsidiedossier voor de renovatie van de atletiekpiste. Het betreft de aanleg van een volledige kunststofpiste. Ook de zones voor de kampnummers worden herschikt. Nieuw is de zone voor het polsstokspringen. Wachtbuizen worden voorzien voor een elektronische tijdopname, zodat de piste op termijn zal voldoen aan de IAAF-normen, waardoor officiële kampioenschappen kunnen georganiseerd worden. De kostprijs wordt geraamd op 610.000 Euro. De subsidies bedragen hiervoor 495.787,05 Euro.

De Kijker (16.06.2004)SUBSIDIES ATLETIEKPISTE KAPELLEN ZIJN ROND

In de Kapelse gemeenteraad van 18 november 2002 werd een ontwerper aangesteld voor de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark. Op 22 maart 2004 besliste het schepencollege het dossier door te sturen naar het Ministerie van Sport, om in het raam van het Bijzondere Sportfonds, subsidies aan te vragen. Begin vorige week ondertekenden Vlaams Minister van Sport, Marino Keulen, en Vlaams Minister van Begroting, Dirk Van mechelen, het subsidiedossier voor de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark van Kapellen. Het gaat om de aanleg van een volledige kunststofpiste bestaande uit 6 banen. Ook de zones voor de kampnummers worden herschikt. Nieuw is een zone voor het polsstokspringen. Wachtbuizen worden voorzien voor een elektronische tijdopname, zodat de piste op termijn zal voldoen aan de IAAF-normen, waardoor officiële kampioenschappen kunnen worden georganiseerd. De kostprijs van deze renovatiewerken wordt geraamd op 610.000 Euro. De subbsidies hiervoor bedragen 4985.787,05 Euro.

De Polder (18.06.2004)SUBSIDIES VOOR ATLETIEKPISTE

Vorige week ondertekenden gewezen Vlaams minister van Sport, Marino Keulen en ex-Vlaams minister voor Begroting Dirk Van Mechelen, het subsidiedossier voor de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark. Het betreft de aanleg van een volledige kunststofpiste bestaande uit 6 banen. De kostprijs wordt geraamd op 610.000 Euro, waarvan 495.787,05 Euro subsidie.

Passe-Partout (23.06.2004)ATLETIEKPISTE WORDT GERENOVEERD

Minister voor begroting Dirk Van Mechelen en minister van sport Marino Keulen ondertekenden vorige week het subsidiedossier voor de renovatie van de atletiekpiste in het Kapelse gemeentepark. Daarmee wordt het licht op groen gezet voor de aanleg van een volledige kunststofpiste, bestaande uit 6 banen. Verder worden de zones voor de kampnummers herschikt en komt er een zone voor het polsstokspringen. Tevens zullen wachtbuizen voorzien worden voor een elektronische tijdopname, zodat de piste op termijn zal voldoen aan de IAAF-normen. Dit betekent dat er op de nieuwe atletiekpiste officiële kampioenschappen kunnen worden georganiseerd. Het kostenplaatje van deze werken wordt geraamd op 610.000 Euro. De dsubsidiëring hiervoor bedraagt 495.787,05 Euro.

Aankondigingsblad (05.08.2004)


EN HOE STAAT HET NU MET DE PISTE ?

Na een stille periode, komen de berichten over de renovatie van de atletiekpiste weer in bosjes op ons af. En het moet gezegd … alles klinkt erg positief. De goedkeuring van de financiering van het project door de Vlaamse overheid werd aan het Kapelse gemeentebestuur betekend. Het technisch dossier werd door de dienst Infrastructuur van BLOSO goedgekeurd en aan de ontwerper werd opdracht gegeven om het dossier te finaliseren. In december wordt het volledige project op de gemeenteraad gebracht voor goedkeuring. De financiering wordt opgenomen in de begroting 2005, die waarschijnlijk in januari 2005 op de dagorde van de gemeenteraad zal staan. En dan kan de aanbesteding van de werken zijn administratieve gang gaan … en wordt uitvoering in 2005 erg waarschijnlijk !

En als dit verhaal niet klopt, kan u altijd bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog afrekenen met de politici die het ons verteld hebben.

Hugo De Hoon (november 2004).ATLETIEKPISTE GAAT INTERNATIONAAL

Er zit eindelijk schot in de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark. Zo komt er een volledige kunststofpiste met zes banenén 100 m kan er binnenkort op acht banen. Na de heraanleg kan het atletiekcomplex zeker twaalf jaar mee.

De plannen omvatten een volledige kunststofpiste met zes banen. Daarnaast wordt de site uitgebreid richting kleedkamers, zodat er acht hardlopers 100 meter kunnen sprinten. Ook worden de zones voor de kampnummers herschikt. Zo komt de zone voor het hoogspringen achter het doel. De boorden van de piste worden uitneembaar, om een lange aanloop mogelijk te maken. Nieuw is een zone om te polsstokspringen. Er worden eveneens wachtbuizen ingeplant voor elektronische tijdopname. “Daarmee voldoet de piste aan de normen van de International Association of Athletics Federations”, weet sportschepen Marc De Smet (VLD). “Maar wel met zes banen. Om provinciale kampioenschappen mogelijk te maken, wordt die 100 meter uitgebreid tot acht banen”.

Het totale prijskaartje bedraagt 680.000 Euro. Het Vlaams Ministerie van Sport heeft al 497.000 Euro subsidies toegezegd. Het bestek is klaar, maar moet nog wel passeren via de gemeenteraad. Het is de bedoeling het dossier in januari al te gunnen.

Gazet van Antwerpen (04.11.2004)NIEUWE ATLETIEKPISTE IN KAPELS GEMEENTEPARK

De Koninklijke Atletiekclub Kapellen krijgt een volledig nieuwe atletiekpiste in kunststof met zes banen. Het 100 meternummer kan in de toekomst op acht banen  gelopen worden. De nieuwe atletiekpiste zal 680.000 Euro kosten, waarvan de Vlaamse overheid 497.000 Euro voor haar rekening neemt. De werken starten in het voorjaar en moeten tegen begin van de zomer klaar zijn.

Al jaren vraagt de Koninklijke Atletiekclub Kapellen om de atletiekpiste in het gemeentepark te moderniseren. De laatste aanpassingswerken gebeurden in 1986. Deze werken zijn niet altijd vakkundig uitgevoerd. Vooral bij hevige regenval heeft de piste af te rekenen met wateroverlast, wat ze zelfs tijdelijk onbruikbaar maakt. Volgens de nieuwe plannen wordt de atletiekpiste uitgebreid richting kleedkamers, zodat er ruimte is voor acht hardlopers op het 100 meter  sprintnummer. Ook wordt de zone voor kampnummers herschikt. De zone voor hoogspringers verhuist naar de zone achter het doel. Waar nodig worden de boorden van de nieuwe piste uitneembaar, zodat een lange aanloopstrook mogelijk is. Nieuw is ook een zone voor polsstokspringers. Bij de aanleg van de piste worden wachtbuizen voorzien voor een latere elektronische tijdsopname. Daarmee voldoet de nieuwe piste aan de internationale normen.

Atletiekclub Kapellen heeft een lange geschiedenis. De club werd gesticht in 1921 door enkele notabelen en middenstanders uit Kapellen en is hiermee één van de oudste clubs in de provincie Antwerpen. Het was ook de eerste “kleine” club die zich aansloot bij de Koninklijke Belgische Atletiekbond. De club beschikt over twee pistes. Dat is een 400 m sintelbaan in het gemeentepark van Kapellen, aan de Bergstraat, en een tweede piste op het sportcentrum van Stabroek. Vandaag telt de club ongeveer 350 actieve leden die er terecht kunnen voor de meest uiteenlopende sportdisciplines.

De werken aan de nieuwe atletiekpiste starten in het voorjaar en moeten tegen begin van de zomer klaar zijn. Meteen voldoet de club aan alle voorwaarden om provinciale kampioenschappen te kunnen organiseren.

Het Nieuwsblad (21.12.2004) en De Polder (24.12.2004)ATLETIEKPISTE GEMEENTEPARK KRIJGT OPKNAPBEURT

Het dossier voor de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark is rond. De subsidiëring van dit project werd onder impuls van Vlaams Minister Dirk Van Mechelen door de Vlaamse administratie Sport in het voorjaar reeds goedgekeurd. Oonlangs kwam ook vanuit BLOSO, dat het dossier dient op te volgen, het positieve bericht dat 495.000  Euro uit het FFUE-sportfonds werd vrijgemaakt om dit project te realiseren.

Op de gemeenteraad van december 2004 zal het volledige dossier ter goedkeuring worden voorgelegd, zodat in januari 2005 met de aanbesteding kan begonnen worden. De werken omvatten de volledige renovatie aan de gehele atletiekinfrastructuur, waarbij de atletiekpiste en aanliggende zones geheel in kunststof worden aangelegd. De 100-meterbaan wordt uitgebreid tot 8 banen, een nieuwe polsstokspringzone wordt gecreëerd en de zones voor de andere kampnummers worden hertekend. Tevens zal een aantal technische bijhorogheden, zoals de kooi voor hamerslingeren en valmat voor hoogspringen worden vervangen. Verder worden rond de piste de nodige voorzieningen aangelegd om naar elektronische tijdopnames te kunnen overschakelen. Zodoende zal deze piste voldoen aan de IAAF-normen en kunnen in de toekomst provinciale kampioenschappen worden georganiseerd.

De Kapelse Burgerkrant (December 2004) – een uitgave van V.L.D. Kapellen.DE PISTE … IN ZICHT

Het lange verhaal over de renovatie van de atletiekpiste in Kapellen, is zo stilaan aan zijn epiloog toe. Hoe ver staan we … en hoe ziet de toekomst er uit ?

Na de aanstelling van een ontwerper, de goedkeuring van het voorontwerp en het financiële plaatje door de gemeenteraad van Kapellen en de toezegging van een flinke financiële tussenkomst vanuit de Vlaamse begroting, leken we goed op weg naar een snelle uitvoering van de werken in 2005. Met de aanstelling van specialist LESUCO – de firma die ook de kunststofpiste in het Koning Boudewijnstadion heeft aangelegd – als uitvoerder, konden we bijna geen betere vinden. Iedereen in zijn nopjes … tot er een kleine kink in de kabel opdook.

Omwille van een dispuut tussen de dienst “Infrastructuur” van BLOSO en de gemeente Kapellen over de gevolgde procedure en enige futiele onduidelijkheden in het aanbestedingsdossier, bleef het technisch dossier geblokkeerd en werd een welles-nietes spelletje de doodsteek voor de start van de renovatie in 2005. Deze patstelling heeft nét lang genoeg geduurd om de geplande aanvangsdatum – begin mei – niet meer te kunnen halen. Maar dit getreuzel had nog een bijkomend negatief gevolg. Uitvoerder LESUCO – die in zijn planning de start van de werken in Kapellen begin mei voorzien had – nam het zekere voor het onzekere en startte met een ander project. Gevolg hiervan was dat de firma ten vroegste begin september de steven naar Kapellen kon wenden … en dan zitten we al kort bij de koudere maanden : geen ideale periode om een kunststofpiste aan te leggen.

Tijdens de besprekingen tussen gemeente, ontwerper en LESUCO werden dan twee opties bekeken :

1. start werken begin september – uitvoeren van afbraak- en ruwbouwwerken met eventuele aanleg van de asfaltlaag (indien het weer het nog toeliet) vóór de winter en afwerking van de kunststoflaag in de maanden mei-juni (vermits hiervoor een constante temperatuur noodzakelijk is) … dit als alles volgens planning verloopt, natuurlijk.

2. start werken begin 2006 – uitvoeren van het project in één keer met start januari-februari en de afwerking van de kunststoflaag eveneens in de periode mei-juni 2006 (ook hier weer als de beloften gehouden worden).

Na overleg is er beslist om te kiezen voor optie 2. In het eerste geval was er geen garantie dat de ruwbouwwerken volledig voltooid gingen zijn vóór de winter en bleef de piste tijdens de wintermaanden als bouwwerf achter, in het tweede geval bleef deze nog bruikbaar tot de aanvang van de werken begin 2006. In beide gevallen was de plaatsing van de toplaag (indien de planning gevolgd wordt) op hetzelfde ogenblik voorzien, zodat er geen winst inzat om vroeger te beginnen.

Deze keuze heeft voor onze club een aantal belangrijke gevolgen :

– de wedstrijd van het A.A.S-Criterium voorzien op zaterdag 10 september wordt nu zeker in het gemeentepark te Kapellengeorganiseerd ;
– de gemeentelijke scholencross op zaterdag 8 oktober wordt ook nog op en rond de piste in het parkbetwist ;
– de sessie “Joggen voor Gevorderden” vanaf 6 september blijft in de normale vorm doorlopen in Kapellen.

En inmiddels hopen wij dat er ook voldoende aandacht besteed wordt aan deel 2 van de werken : de aanbesteding van de volledige uitrusting van de piste, zodat – samen met de nieuwe kunststoflaag – ook meteen de apparatuur, alle benodigde materialen, een nieuwe bergplaats en de aankomsttoren in gebruik genomen kunnen worden … en dit in het jaar dat KAPE zijn 85ste verjaardag zal vieren. Mooi cadeau … indien het er tijdig komt !

Hugo De Hoon (KAPE-Clubblad Juli 2005)EEN STARTDATUM ?

Na het uitstel van de renovatie in 2005, werd door alle gemeentelijke verantwoordelijken begin 2006 als start van de werken aangeduid. En daar is nu zelfs een datum op gekleefd : sportschepen Marc De Smet heeft ons pas nog meegedeeld dat de aannemer de opdracht heeft gekregen om de werken te starten op 15 januari 2006. Als daar de weergoden maar geen stokje voor steken ?

Hugo De Hoon (oktober 2005)KAPELLEN BOUWT ATLETIEKPISTE.

Sinds 1986 zijn op de Kapelse atletiekpiste, in gemalen natuursteen, alleen nog maar kleine onderhoudswerken gebeurd. Vanaf 2000 klonk er vanuit de Koninklijke Atletiekclub Kapellen een noodkreet om de atletiekpiste te renoveren. Wegens het enorme prijskaartje is de uitvoering van het project telkens naar een ander jaar verschoven. “Nu kunnen de werken op 15 januari van start”, zegt sportschepen Marc De Smet. “De kosten voor de werken zijn geraamd op 610.000 Euro.Om de kostprijs voor de gemeente te drukken heeft het college een aanvraag ingediend bij het Vlaamse Sportfonds. Die komen nu met bijna een half miljoen Euro subsidie over de brug.”

De plannen omvatten een volledig nieuwe kunststofpiste met zes banen. Daarnaast wordt de piste uitgebreid richting kleedkamers, zodat er acht hardlopers 100 meter kunnen sprinten. Ook de zones voor de kampnummers worden herschikt. De zone voor het hoogpsringen verhuist naar achter het doel en er komt een nieuwe zone voor polsstokspringen. Tijdens de werken gaan ook wachtbuizen in de grond voor de latere elektronische tijdsopname. Na de werken voldoet de piste aan de normen van de internationale atletiekfederatie.

De Polder (09.12.2005)
DAAR GAAN WE

De datum die vooropgesteld werd om te starten met de werken aan de atletiekpiste in het Gemeentepark, werd ook netjes gerespecteerd. Op dinsdag 17 januari kwam een kraan van de firma Hens enkele miniscule putjes graven in de assepiste om een staal te nemen van de verschillende lagen asse die op de piste werden uitgestrooid gedurende de verschillende renovaties. Eén dag later begon dan het “grote” werk, het afschrapen van de bovenlaag en het afvoeren van deze bergen asse. En zo ging dat razendsnel verder.Een week later was alles wat ons maar enisgzins aan het verleden deed denken (met inbegrip van de toch recent aangelegde aanloopstrook in kunststof voor het verspringen) bijna volledig uitgebroken en verdwenen én staken de gloednieuwe afwateringsbuizen voor de piste al in de grond.Grondwerken en betegeling zouden tegen eind februari moeten afgewerkt zijn (maar dit is uiteraard ook afhankelijk van de weersomstandigheden). Dan wordt het wachten op het storten van de asfaltlaag, die als basis moet dienen voor de toplaag in kunststof. Maar zowel voor het leggen van dit asfalt, als voor het aanbrengen van de tartanlaag zijn specifieke weersomstandigheden noodzakelijk … zodat het al eens kan gebeuren dat de werken tijdelijk even stil worden gelegd, wachtend op het geschikte weer.

Hugo De Hoon (25.01.2006)De leidingen en kabels zitten al in de grond, de afsluitdraad is verwijderd, alle afgeschraapte grond is afgevoerd … en de eerste nieuwe materialen zijn geleverd. Erg grappig – maar lastig voor de aannemer – is dat er van de omgeving van de atletiekpiste en de kleedkamers, bijna geen betrouwbare gevevens zijn die aanduiden waar de nutsleidingen zich bevinden. Het is soms flink gissen naar de electriciteitsleidingen, de gasbuizen en de riolering voor afvoer van het water. Zo komt het dat men al eens een dagje zonder licht heeft gezeten op het voetbalveld (omdat de kabel was doorgesneden) en dan men nog steeds op zoek is naar de exacte plaats waar nu gas en electriciteit wordt aangevoerd naar de kleedkamers. Maar dat zijn natuurlijk maar details voor de vaklui die daar aan het werk zijn. Het geeft alleen een idee over de zorgvuldigheid (?) waarmee in het verleden alle aanpassingswerken in het park zijn uitgevoerd. Maar laat dat de pret niet drukken … de werkzaamheden gaan (als de temperatuur het toelaat) gewoon hun gangetje.


Hugo De Hoon (01.02.2006)EEN VERRASSING !!!

Tussen alle drukte van de renovatiewerken door, viel ons plots op dat ook in de werpstand – onaangekondigde – afbraakwerken aan de gang waren. De aanleg van deze kogel- en discusstand was weer zo’n miskleun, zoals we er in het verleden nog wel enkelen hebben gehad. Ondanks een duidelijk ontwerp dat KAPE aan het gemeentebestuur had overgemaakt, was de ontwerper er niet helemaal met zijn gedachten bij toen hij de stand op papier zette … of werd er met de tekening van onze club geen rekening gehouden. Samengevat : zowel voor kogel als voor discus was de werpstand niet-reglementair en de combinatie van een discusring met een stootbalk voor kogelstoten was een lachwekkende noodoplossing. Ook aan de afvoer van het regenwater uit deze ring was niet meteen gedacht … maar daar komen we later op terug.

Verbazing alom als plots de discusring en wat tegels rondom uitgebroken werden. Blijkbaar had de schepen van Openbare Werken erg goed geluisterd bij een kort gesprek over deze werpstand en had hij bij de technische dienst van de gemeente even geînformeerd naar de stand van dit dossier. Bleek dat dit netjes afgewerkt was, dat de aannemer al was aangeduid en dat nog enkel de uitvoering  van de aanpassing (met de aankoop van één extra werpring) moest gebeuren. Wij hebben nog niet durven vragen hoe lang dit afgewerkte dossier er al lag … zo ondankbaar willen we niet zijn.

Inmiddels is ook daar de aannemer aan het werk om twee ringen aan te leggen en de betonoppervlakte uit te breiden. Tegen de stootbalk komt een kogelring te liggen, nét daarachter een discusring … zodat beide disciplines in deze werpstand kunnen getraind worden. Voor kogelstoten wordt het dan zelfs mogelijk om er een reglementaire wedstrijd te houden.

Hugo De Hoon (14.02.2006)DE EERSTE NIEUWE ELEMENTEN

Het winterse weer heeft de werken even stilgelegd … maar heeft de planning absoluut niet verstoord. Na de eerste zware grondwerken, werd het nu tijd voor het fijnere werk. Het afgraven van de teelaarde, het uitgraven van de aanloopstroken voor de springnummers en het egaliseren van de uitgegraven piste. Van zwaarder allooi was het uitbreken van de oude betonnen steeplebak en het afzagen van enkele kleine bomen aan de rand en in de bedding van de nieuwe piste. De eerste afvoergoten aan de rand van de piste werden al geplaatst … een eerste signaal van opbouw, na alle afbraak die er aan vooraf was gegaan.Hugo De Hoon (15.02.2006)EEN NIEUWE AFSLUITING.

De oude afsluitingsdraad werd bij de afbraak meteen verwijderd, de paaltjes mogen de overstap naar de nieuwe piste nog meebeleven. Enkel in de aankomstzone werden – door de verbreding van de piste van 6 naar 8 sprintbanen – meteen ook de oude palen vervangen door nieuwe aan de rand van de “gradijnen”. Nu nog nieuwe draad en nieuwe toegangspoorten … en de piste blijft – met haar (halve) nieuwe afsluiting ook in de toekomst afgesloten voor “ongewenste bezoekers”.

Hugo De Hoon (28.02.2006)DE VERRASSING IS AF !!!

Eerder konden we al melden dat we tijdens de werken nog – positief – verrast werden door de plotse werken aan de werpstand. De fouten uit het verleden werden aangepast, zodat er nu twee – bruikbare – ringen in deze afgesloten ruimte liggen. Voor onze atleten een bijkomende mogelijkheid om zowel kogel als discus te trainen (zowel tijdens de duur van de huidige werken als nadien).
Maar … ook in dit nieuwe ontwerp heeft de ontwerper weer niet aan het regenwater gedacht. Ook bij deze aanpassing is geen afvoer voor hemelwater voorzien. Beide ringen zullen er dus nu en dan wel eens bijliggen als een klein zwembad, maar dat zullen we er met de glimlach (en met borstel en aftrekker) graag (!) bijnemen. Want zo’n verrassing, dat hadden we echt niet meer verwacht !

Hugo De Hoon (01.03.2006)PISTE KRIJGT VORM

De werken aan de piste blijven – ondanks een aantal dagen werkverlet wegens de barre weersomstandigheden – nog netjes op schema. De vorm van de piste is al duidelijk, de boordstenen en afvoergoten rondom zijn geplaatst, de werpstanden (discus en kogel) hebben hun definitieve vorm al gekregen, de nieuwe palen voor de afsluiting aan de kant van de kleedkamers zijn geplaatst, de ruwe steeplebak zit in de grond, de verspringbak ligt te wachten op het aanleggen van de aanloop, de polsstokstand wacht nog op afwerking en de maaitegels aan de randen van het voetbalveld zijn geplaatst. De overtollige zandmassa’s zijn afgevoerd, zodat de piste er nu weer wat egaler bijligt. Volgens de planning moesten de ruwe grondwerken en betegeling eind maart ten einde zijn. Door het uitstel wegens de vrieskou, kan dat nu enkele dagen uitlopen. Geen nood, tussen het einde van deze fase en het begin van de volgende – de asfaltering van de onderlaag – zit er nog een ruime marge.
Hugo De Hoon (26.03.2006)KOGELSTAND TOCH IN HET NIEUW

Volgens het oorspronkelijke ontwerp werd de – brede – zandbak aan de kogelring in zijn “oude” toestand behouden. Om technische redenen vond men dit toch niet de beste oplossing en werd beslist om meteen ook deze werpcirkel in het nieuw te steken, d.w.z. vervangen van de boordstenen en versmallen van de zandbak (volgens de reglementaire bepalingen van de IAAF). Dit liet meteen toe om op een nette manier de maaitegels rond deze werpcirkel te plaatsen.

Hugo De Hoon (01.04.2006)BETERE ATLETIEKPISTE !

Er wordt hard gewerkt aan de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark. Met een beetje geluk zou de piste nog voor de zomer volledig klaar moeten zijn. Zo kunnen alle gebruikers (atletiekclub KAPE, scholen, …) in de beste omstandigheden hun sport beoefenen. “We zijn tevreden dat er een nieuwe atletiekpiste komt, het was namelijk één van onze programmapunten bij de vorige verkiezingen”, aldus sp.a-voorzitter Guy Fissers.

“Spots” (April 2006) – een uitgave van sp.a-Kapellen.SENTIMENT

De vroeger door KAPE-medewerkers zelf gebouwde metalen afdekking voor de hoogspringmat heeft – voor haar laatste maanden – een plaatsje gekregen aan de rand van de nieuwe piste en nét voor de nieuwe werpstand. Daar kan ze nog enkele weken door onze jonge atleten gebruikt worden om de basisbeginselen van het hoogspringen aan te leren. Als de nieuwe materialen eraan komen, wordt ook dit overblijfsel van “de oude piste” en van de handenarbeid van onze voorgangers op non-actief gezet. Uit sentiment … nog even een foto !

Hugo De Hoon (22.04.2006)ALLES ONDER DE KEIEN

Onder de nieuwe – waterdoorlatende – piste werd nog eerst een irrigatiesysteem aangelegd, vóór de onderlaag in keien werd aangebracht. Dit irrigatiesysteem is aangesloten op de afwatering aan de rand van de piste. Als we de kwisvraag stellen waarvoor de darmen op deze foto dienen …… ken je meteen het juiste antwoord. Niet dat het je extra punten of een trofee oplevert, maar altijd goed om weten !

Daarna werd de piste en alle andere onderdelen (de aanloopstroken van het verspringen, het polsstokspringen en het hoogspringen en de uitsprong van de piste naar de steeplebak) volgestort met keien. Deze onderlaag krijgt momenteel een beurt met zwaar materiaal om te effenen.
Ondertussen werd ook het ontbrekende deel van de aanloop naar de polsstokstand afgewerkt, zodat ook dit al een mooi beeld geeft van hoe het er in de toekomst moet gaan uitzien.Na het effenen van de piste, is de volgende stap het bedekken van deze keien met een asfaltlaag. Op deze asfaltlaag wordt dan – in weer een volgende fase – de kunststoflaag geplaatst.

Hugo De Hoon (24.04.2006)DETAILKRITIEK … OF TOCH NIET ?

Elk project – en zeker zo een omvangrijk werk als de renovatie van de atletiekpiste in het gemeentepark – wordt natuurlijk door de insiders – en dat zijn er toch wel enkelen bij KAPE – met argusogen gevolgd. Op papier mag het ontwerp er nog zo mooi uitzien, het is pas in de praktijk dat moet blijken of dit ook zo is. En dan komt er al eens iets opduiken, waar de observatoren toch wel enige bedenkingen bij hebben. Detailkritiek, misschien … maar dat moet in een democratie nu eenmaal kunnen !

En dan hebben we het bvb. over de afboording van de piste langs de wandelweg. Voor een deel wordt daar een opstaande boordsteen gebruikt, die dan plots in de bocht verwijnt en op gelijke hoogte komt te liggen met de rode straatstenen. Hier zijn we het – met uitzondering van de ontwerper – allemaal over eens : dit is visueel een “draak” van een oplossing. En de reden die ons opgegeven is – de afloop van het water van de rode stenen – kan ons echt niet van mening doen veranderen. Laat ons hopen dat na aanleg van de toplaag deze visuele miskleum wat minder opvallend wordt !En dan hebben we natuurlijk nog een – meer fundamenteel – probleem met de nieuwe steeplebak. Om technische redenen – de originele afloop onderaan de geprefabriceerde betonnen kuip lag lager dan de nieuw geplaatste afvoerbuizen rond het voetbalveld – werd de afloop van deze waterbak verhoogd. Dit betekent in de praktijk dat er permanent water in deze steeplebak zal blijven staan na elke regenbui en na elke wedstrijd. Niet echt bevorderlijk voor de kunststoflaag, denken wij dan, zeker niet als dit water ook nog het gezelschap krijgt van rottende bladeren van de schitterende parkbomen. Ontwerper Fons Van Humbeeck heeft ons en het gemeentebestuur echter gemeld dat dit geen probleem mag zijn. De toekomst zal uitwijzen of dit ook zo is ! Wij twijfelen toch wel een beetje … maar dat zijn zorgen voor later.

Hugo De Hoon (25.04.2006)ASFALT op de PISTE !
DE EERSTE ASFALTLAAG !

Op donderdag 18 mei 2006 werd een nieuwe fase ingeluid in de renovatie van de atletiekpiste. Dan werd immers gestart met de asfaltering van de piste. Eerst een brute onderlaag, dan een tweede laag met fijnere, doorlaatbare asfalt. Op het einde van deze week zag de volledige baan – mét de aanloopstroken voor verspringen en polsstokspringen én de volledige oppervlakte aan de hoogspringstand en het speerwerpen – er pikzwart uit.

Klein probleempje echter … er werd een beetje asfalt te weinig geleverd, waardoor in de rechte lijn langs de kant van de kleedkamers nog een kleine oppervlakte van de bovenste asfaltlaag niet meer kon gelegd worden. De asfalteringsmachine en walsen werden weggehaald, zodat er nog steeds een stukje “onvoltooide symfonie” overblijft !


NOG EEN STUKJE ASFALT TE GAAN …
Hugo De Hoon (20.05.2006).WATER in de WERPCIRKELS ?

Enkele dagen regen  … en de “nieuwe” werpcirkels voor kogel en discus lijken verdacht veel op de “oude”. Het beton mag dan wel nieuw zijn, de huidige werpcirkels staan ook volledig onder water … ondanks het feit dat ze voorzien zijn van een afvoer ! Maar deze afvoer is – gek genoeg – niet aangesloten op de riolering rond de piste. Ontwerper Fons Van Humbeeck gaf daar – na onze vraag – volgende uitleg voor : “Een echte drainage is niet voorzien,. wel loopt via de afvoeropening in de cirkel het water weg in de onderliggende poreuse fundering. Bij zware regenval zal het altijd een tijdje duren vooraleer de cirkel droog is”. Zo kunnen we er ook nog wel een paar verzinnen. Benieuwd hoe lang het beton dit waterbombardement gaat overleven ? Was het dan echt nodig om – duurdere – cirkels mét afvoer te voorzien, als deze afvoer toch niet wordt aangesloten ?
Werpcirkel discus …en werpcirkel kogel … onder water !

Hugo De Hoon (29.05.2006).EEN WEEKJE VERDER !

Het stukje asfalt – dat aan de kant van de kleedkamers ontbrak – werd deze week netjes bijgelegd en platgewalst. De dubbele laag asfalt ligt nu – over de volledige oppervlakte van piste en aanloopstroken – te wachten op de bovenlaag. Om de eerste polyurethaanlaag aan te brengen moet de temperatuur ‘s morgens minstens 10 graden zijn en de vochtigheidsgraad mag de 80 % niet overschrijden. Deze basismat wordt normaal 11 mm dik. Door bespuiting wordt – als afwerking – nog een toplaag van 3 mm bovenop deze basismat verspreid. Voor deze werken moet de ochtendtemperatuur minstens 13° bedragen met een maximale luchtvochtigheid van 80 %. Afwachten wanneer aannemer en weermaker elkaar zullen vinden om het rode kleurtje aan de piste te geven ?
Ondertussen werd nog gewerkt aan de stand voor het polsstokspringen. De insteekbakken werden verankerd, de rails – waarop de palen heen en weer moeten bewegen – werden geplaatst … en de zone werd nog uitgebreid met een strook straattegels om deze rails te kunnen bevestigen. De veiligheidszone aan de rand van het voetbalveld is hiermee nog wat kleiner geworden. Tussen deze rails komt – binnenkort – de valmat voor het polsstokspringen. Op deze springstand zal er – afhankelijk van de windrichting – langs twee kanten kunnen gesprongen worden.

Hugo De Hoon (02.06.2006)KUNSTSTOF in ZICHT !

Op donderdag 8 juni werden de eerste vaten met chemische producten gedeponeerd op de piste, op vrijdag 9 juni doken ook de andere materialen, de machines en de werklieden op voor de start van de aanleg van de kunststoflaag op de piste.

Een stukje kunststofpiste in vaten …

… en een stukje in zakken.En op vrijdagavond was het eerste stukje kunststof al een feit : de aanloop van het verspringen kreeg de eer om – tussen de afstootbalken – versierd te worden met een zwarte kunststofonderlaag. Ook één van de lichtpalen kreeg al een proefvakje om zijn stoere voet … de start van wat een precisiewerkje van enkele weken zal worden.

Hugo De Hoon (09.06.2006)KAMPEREN IN HET PARK

Het team dat de aanleg van de kunststoflaag – in opdracht van de firma Lesuco – kwam uitvoeren, nestelde zich netjes in het park. Als het Belgische weer het toeliet – enkele dagen diende men werkloos toe te zien door de fikse regenbuien – werd er flink doorgewerkt aan de aanleg van de zwarte en (op sommige plaatsen) rode onderlaag.


Hugo De Hoon (19.06.2006)START VAN DE TOPLAAG !

Op woensdag 21 juni werd er gestart met het spuiten van de toplaag. Netjes afplakken van alles wat maar in de buurt van de piste lag, was de eerste taak. En dan was het sproeien geblazen. Op de basislaag komt over de gehele oppervlakte immers een rode bovenlaag. Dit begint al op iets te lijken …

van zwart naar rood …Hugo De Hoon (22.06.2006).ZOMER 2006

Zomer 2006 … een zomer die ons meteen naar de langverwachte nieuwe atletiekpiste in Kapellen moet leiden.

Bij het ter perse gaan van dit clubblad was aannemer Lesuco – samen met zijn diverse onderaannemers – in de eindsprint naar de voltooiïng van de werken. De – door de lokale politici voorspelde – einddatum van 30 juni 2006 zal het nét niet worden … maar geen hond en zeker geen KAPE-ër die daar een staatszaak van zal maken. Want wat moet er op dit moment nog gebeuren : de afwerking van de kunststoflaag, de belijning van de piste, de levering van de materialen, het plaatsen van de discus- en hamerkooi, de installatie van de hoog- en polsstokstand, de levering en aansluiting van de elektronische tijdopneming en het vernieuwen van de omheining. Midden juli zouden deze werken achter de rug moeten zijn … en zou men de nieuwe atletiekpiste in het gemeentepark in volle glorie moeten kunnen aanschouwen, klaar voor de officiële opening.

Met de ingebruikname van de nieuwe piste, gaan we uiteraard naar een herschikking van onze trainingen. Zeker is al dat de trainingen in Brasschaat worden stopgezet – we kunnen nu immers op eigen terrein beschikken over een polsstokstand – en dat een aantal trainingen – die tijdelijk waren verhuisd naar Stabroek – terug worden gehaald naar Kapellen. In het najaar zullen we – waarschijnlijk – nog eens naar een aanpassing gaan, wanneer ook de geplande werken aan de piste op het sportcentrum in Stabroek worden aangevat. Want ook daar komt een nieuwe kunststofpiste !

Hugo De Hoon (KAPE-Clubblad Juli-Augustus 2006)DAAR LIGT ZE ! DAAR LIGT ZE !

Nog maar net was de inkt van het clubblad droog of ook de toplaag van de piste kreeg haar definitieve vorm : rood over de hele oppervlakte, zacht en verend zoals het hoort … en wachtend op de lijntjes die het geheel helemaal het uitzicht van een échte atletiekpiste moeten geven.

de 8 sprintbanen …

… en de nieuwe steeplebak !DE EERSTE STAPJES

Op woensdag 28 juni konden onze jongste atleten – op voorstel en mét toestemming van de ploeg die de atletiekpiste in een kunststofjasje had gegoten – voor de eerste keer een rondje lopen over de spiksplinternieuwe rode toplaag. Dit historisch moment is uiteraard vastgelegd voor het nageslacht …
Foto’s Leo De Rycke (28.06.2006).EN DE EERSTE LIJNTJES !


Op donderdag 29 juni landde een drie’koppig’ Frans team – met borstel en spuitpistool – om de kunststoflaag te voorzien van haar lijntjespatroon. En dat het er een heleboel zijn, kon je zaterdag 1 juli al vaststellen. Dan had dit schilderwerk zijn definitieve einde bereikt : de randen en nummers van de verschillende banen, de start- en aankomststrepen, het begin en einde van de aflossingszones, de plaatsaanduiding voor horden en steeplebalken, de aanduiding in de werpzone van het speerwerpen, de boorden van de verschillende springzones … alles kreeg zijn eigen kleurtje. En om het makkelijk te maken ook een aanduidingsbordje, zodat ook niet-ingewijden kunnen ontdekken waarvoor zo’n streepje op de piste nu ook weer staat !
Hugo De Hoon (01.07.2006).KAPE JOGGING TEAM PROEFT EVEN VAN KUNSTSTOF.

“Wat de kleintjes mogen, mogen wij ook”, dacht men bij het KAPE Jogging Team .. en op woensdagavond – tijdens de wekelijkse gezamenlijke training – zetten ook zij de eerste voeten op de kunststofpiste. Dat de temperatuur boven 30° C was gestegen kon het enthousiame niet temperen. En mocht u twijfelen : het KAPE Jogging Team heeft de nieuwe piste niet alleen ingelopen, maar ook goed bevonden. En liep er nu toch nét geen KAPE-fotograaf voorbij …

Foto Lucien Poppe (05.07.2006)LAADT HET MATERIAAL MAAR AF !

Op donderdag 6 juli parkeerde een volgeladen truck van de Duitse firma Schäper aan het Kapelse gemeentepark, vol met atletiekmateriaal dat een dagje later – samen met een extra lading van leverancier AMO Sport  – netjes op de piste en in de bergplaatsen werd afgeleverd. Met enkele helpende KAPE-handen werden de meest opvallende structuren op het terrein geplaatst : de discus- en hamerkooi, de matten en bergkasten voor hoogspringen en polsstok, de steeplebalken en de afstootbalken en bedekking van de verspringbak.


DISCUS- en HAMERKOOIHOOGSPRINGSTANDSPELEN in en met de KUSSENS !
POLSSTOKSTAND

ONDER DAK

STEEPLEBALKEN

VERSPRINGSTAND

Minder opvallend was het kleine (?) materiaal dat nog opgeslagen werd in de verschillende bergplaatsen : horden met bijhorende hordenkarren, startblokken, piste-aanduidingen, scoreborden, meetmaterialen, zitbanken, enz. Vermits er – ondanks eerdere lichtjes positieve geluiden – nu geen nieuwe bergplaats mag én kan bijgeplaatst worden, is het momenteel stapelen geblazen in de bestaande ruimtes. Een kleine verbouwing aan één van de bergplaatsen moet binnenkort enig soelaas brengen voor het plaatstekort in de centrale garage.

Hugo De Hoon (07.07.2006).DE ELECTRONICA

Op zaterdag 15 juli werd het laatste – maar niet onbelangrijke – materiaal geleverd en geplaatst : de electronische tijdopneming. Alle koppelingen, de electronische ogen, de camera, de tijdklok, de automatische windmeter, de computer en de software werden aangesloten en getest … en de opleiding voor de gebruikers werd uitgebreid doorgenomen. Met deze installatie van Time Tronics wordt het nu mogelijk om tijdens de wedstrijden op de atletiekpiste in het gemeentepark aan electronische tijdopneming te doen … alweer een flinke vooruitgang tegenover de handgestopte tijdopneming (maar dit hoort ook bij de reglementaire verplichtingen bij het organiseren van wedstrijden op een kunststofpiste) die vroeger werd gebruikt.

Hugo De Hoon (16.07.2006).OFFICIËLE OPENING ATLETIEKPISTE – 29.07.2006

Op zaterdag 29 juli 2006 knalde de champagne en werden de genodigden getrakteerd op een glaasje en een hapje ter gelegenheid van de officiële opening van de gerenoveerde arletiekpiste in het gemeentepark.

Schepen Marc De Smet, schepen Luc Janssens en waarnemend burgemeester Koen Helsen hielden een openingstoespraak, minister Dirk Van Mechelen opende officieel de poort van de atletiekpiste en topjudoka Cathérine Jacques – een ex-lid van KAPE – liep – samen met een troep atleten van KAPE – het eerste officiële rondje op de piste.
In het kader van deze opening organiseerde KAPE een RECREATHLON en demonstraties. Meer hierover en de foto’s van deze heugdlijke dag kan je HIER vinden.

Hugo De Hoon (29.07.2006).OPENING ATLETIEKPISTE

De opening van de atletiekpiste was een groot succes. Onder ruime belangstelling liep de Kapelse sportfiguur van het jaar Catherine Jacques de nieuwe tartanpiste in. De recreathlon die werd georganiseerd ism KAPE trok meer dan 400 deelnemers.

VLD-Website (31.07.2006)ATLETIEKPISTE KLAAR VOOR KAMPIOENSCHAP

Kapellen beschikt over een spikspinternieuwe atletiekpiste. Alle kampnummer – ook polsstokspringen – vonden een plaatsje rond het voetbalveld in het gemeentepark. Totale kostpris : 612.000 Euro.

De faciliteiten voor atletiek in het Kapelse gemeentepark waren na twintig jaar dringend toe aan een grondige renovatie, zeg maar vernieuwing. Die is nu achter de rug. Zaterdag werd de piste officieel ingelopen door de jeugd van atletiekclub KAPE. Op kop liep de Kapelse topjudoka Cathérine Jacques, zelf KAPE-lid.

De piste werd volledig aangelegd in kunststof en telt zes banen. De 100 meter kan worden gelopen over acht banen. Verder is er plaats voor discuswerpen, hamerslingeren, kogelstoten, hoogspringen, verspringen, steeple en speerwerpen. Nieuw is dat nu ook polsstokspringers er terecht kunnen. Daarvoor verdween één van de twee verspringbakken.

Plassen op de piste behoren definitief tot het verleden met de poreuze kunststof en de zijwaartse drainage. De totale kostprijs bedroeg 612.000 Euro, inclusief 80.000 Euro aan materiaal zoals tijdsregistratie. Zo’n 495.000 Euro werd gesubsidieerd door BLOSO en de Vlaamse Gemeenschap. Ontwerper was Fons Van Humbeeck, aannemer was LESUCO.

Iedereen kan gebruik maken van de atletiekinfrastructuur. Belangrijkste gebruiker wordt de Kapelse atletiekclub KAPE met haar 280 actieve leden. “Wij oefenen hier alle dagen enkele uren”, weet secretaris Hugo De Hoon. “De faciliteiten voldoen nu aan alle Europese normen. Onze ambitie is de organisatie van een provinciaal kampioenschap”.

Gazet van Antwerpen (02.08.2006).

0 likes Artikels # , ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand