Algemene Vergadering VZW KAPE – 10.12.2010 – verslag
May 25, 2024 at 2:29 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 10.12.2010 – verslag

Op vrijdag 10 december werd de statutaire vergadering van de VZW KAPE gehouden in de vergaderzaal van het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen. Het verslag !


Begin van de vergadering : 20.15 uur.

Aanwezig : Bonte Laura, De Hoon Hugo, Denis Karina, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fermont Eddy, Folens Geert, Goeman Wim, Gorts André, Hendrickx Hubert, Laureyssens Bjorn, Sauviller An, Staels Guido, Van den Wyngaert Bo, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd : De Bruyn Jan, De Groot Inge, Loopmans Ria (V) en Sauviller Paul (V).

Volmachten : Dierckx Eddy voor Loopmans Ria en Sauviller An voor Sauviller Paul.


VERSLAG

Voorzitter Karina Denis opent de vergadering om 20.15 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 19 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2009-2010.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag.

Correcties :
1. pagina 4 – wedstrijdorganisaties : toevoegen – zaterdag 18 september – 14de BENEGO-Cup – Kapellen.
2. pagina 10 – kampioenschappen : schrappen – Emma Van Laer – Provinciaal Kampioen Veldlopen.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2010.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters An Sauviller en Wim De Hoon hebben de rekeningen nagezien. Er werd een correctie van 10 € in de rekeningen uitgevoerd. Verder werden geen fouten of tekortkomingen vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2009-2010.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2009-2010.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2009-2010.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2010-2011.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2010-2011.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2010-2011.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Veerle Dierckx en Laura Bonte zullen volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Karina Denis en Peggy Van Langenhove vormen het stembureau.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur waren 6 mandaten te begeven : 4 mandaten van 4 jaar en 2 mandaten van 2 jaar. 3 kandidaturen werden – conform de statuten – vooraf ingediend : Eddy Dierckx, Eddy Fermont en Hugo De Hoon. Voor al deze kandidaten volstond een gewone meerderheid om verkozen te worden. De stemming gaf volgend resultaat : Eddy Dierckx : 19 ja-stemmen, Eddy Fermont : 19 ja-stemmen en Hugo De Hoon : 19 ja-stemmen. Alle verkozenen nemen een mandaat van 4 jaar op.

14. Ontslag van leden.
Ambtshalve ontslag : Kristof Gorts.
Wim De Hoon en Luc Vanhaeren verlengden hun lidmaatschap van de VZW niet.

15. Interpellaties algemeen.
Bespreking “KAPE-jogging” : het aantal deelnemers bereikte in 2010 stilaan de grens van het werkbare. Na gedachtewisseling worden een aantal voorstellen gedaan om de organisatie te optimaliseren :

i. stimuleren voorinschrijvingen.
ii. gespreide start van de twee joggings (5 km en 10 km) met tussenperiode van ong. 15 min.
iii. gebruik van het VAL-programma voor verwerking resultaten.

In verband met deze jogging is er in januari 2011 een evaluatie voorzien met de Gemeentelijke Sportdienst. De voorstellen van deze A.V. worden meegenomen in deze bespreking.

16. Slotwoord van de voorzitter.
Voorzitter Karina Denis feliciteert alle atleten en medewerkers voor een geslaagd sportief en organisatorisch jaar, bedankt alle aanwezigen op deze Algemene Vergadering en spreekt de hoop uit dat zowel atleten als medewerkers ook in 2011 sportieve successen en plezier bij onze club zullen beleven.

De voorzitter,                                                                    De secretaris,

Karina Denis                                                                      Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand