Algemene Vergadering VZW KAPE – 11.12.2015 – verslag
July 18, 2024 at 11:56 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 11.12.2015 – verslag

Op vrijdag 11 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen … 

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.40 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Denis Karina, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Gorts André, Hendrickx Hubert, Sauviller Paul, Staels Guido, Truyts Timothy, Van den Eynden Peter, Vander Avert Dirk, Van Laer Bart en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Himpens Liesse, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Orens Sandy (V), Van Boven Jordy, Van Boven Walter (V) en Van Langenhove Peggy (V)

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn, Sauviller Paul voor Van Langenhove Peggy, De Hoon Hugo voor Van Boven Walter en Van Thillo Marc voor Orens Sandy.

VERSLAG

Dienstdoend voorzitter Hugo De Hoon opent de vergadering om 20.40 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 18 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2014-2015.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag, waarin ook het programma 2016 is inbegrepen.

3. Verslag van de penningmeester.
Bij afwezigheid van de penningmeester geeft de dienstdoend voorzitter toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015. De rekening werd afgesloten met een positief saldo van 7000,99 €. Ondanks de indruk over een matig wedstrijdseizoen, zorgden o.a. de aanwezigheid aan de ijspiste en de dubbele boeking van een deel van de inkomsten van de Mastenbosloop voor dit fors positief saldo.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Karina Denis en Veerle Dierckx hebben de rekeningen nagezien. In de jaarrekening 2015 werd geen enkele onvolkomenheid vastgesteld. Opvallende vaststelling was de herhaalde aankoop van sleutels voor diverse accommodaties. De vergadering wisselde van gedachten over een mogelijke oplossing voor deze wildgroei van sleutels in bezit van atleten, ex-atleten en medewerkers van KAPE.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2014-2015.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2014-2015.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2014-2015.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2015-2016.
De begroting 2016 wordt ingeschat op 52550 € aan inkomsten en uitgaven. Eén van de gebudgetteerde extra uitgaven is de kostprijs voor onderhoud van kleedkamers en sanitair, volgens de nieuwe verplichtingen van de gemeente.

Na het opmaken van de begroting werd binnen de RVB – na contacten met VETA en TimeTronics – beslist om uit te kijken naar de (eventuele) aankoop van een eigen installatie voor elektronische tijdopneming. Een definitieve offerte van TimeTronics én informatie over het hergebruik van een deel van de bestaande installatie, moet nog ter beschikking gesteld worden. Met VETA werd een mogelijke samenwerking (op basis van verhuur van installatie mét operator) besproken. Bij de gemeente zal geïnformeerd worden naar mogelijke formules van tussenkomst in de kosten. Het finaliseren van deze beslissing zal door de RVB gebeuren, nà het verzamelen van alle gegevens. De kostprijs van deze aankoop wordt geschat tussen 15000 € en 20000 € (afhankelijk van de herbruikbare of bijgeleverde apparatuur), te financieren uit eigen middelen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2015-2016.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2015-2016.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Karina Denis en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Peter Van den Eynden en Dirk Vander Avert stellen zich kandidaat voor het stembureau.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur waren 4 mandaten van 4 jaar en 1 mandaat van 1 jaar te begeven. De kandidaturen van Peggy Van Langenhove en Timothy Truyts werden – conform de statuten – vooraf ingediend. Voor Timothy Truyts was 4/5de van de stemmen noodzakelijk, voor Peggy Van Langenhove volstond een gewone meerderheid. Met 18 ja-stemmen voor Timothy en 17 ja + 1 onthouding voor Peggy, werden beiden verkozen. De duur van hun mandaat zal bepaald worden binnen de RVB.

14. Ontslag van leden.
Laura Bonte en An Sauviller hebben hun lidmaatschap van de VZW niet verlengd. Eddy Fermont werd ambtshalve geschrapt.

15. Interpellaties algemeen.
Er werden geen schriftelijke interpellaties ingediend. Volgende mondelinge vragen en opmerkingen werden behandeld:

– Karina Denis: beschikt nog over volmachten op de KAPE-rekeningen. De penningmeester wordt verzocht om de nodige stappen te zetten om deze stop te zetten op alle rekeningen van de club.
– Paul Sauviller: binnen het wedstrijdprogramma voor 2016 is onvoldoende aandacht geschonken aan de oudere atleten. Enkel tijdens de “Snoepzakkenmeeting” en het “P.K. Alle Categorieën” komen ze dit jaar aan bod. De proeven die we plannen tijdens de “Snoepzakkenmeeting” zijn nog bespreekbaar. Voorstellen van de trainers worden ingewacht.
– Dirk Vander Avert: deelname aan wedstrijden is beperkt tot een kleine groep actieve atleten. De vergadering zoekt naar oorzaken en mogelijke oplossingen om de deelnemingsgraad te verhogen (ander vormen inning lidgeld, herschikken “KAPE Doe Mee Trofee”, e.a.). Kern van het probleem blijft echter de ouders te overtuigen om hun kinderen te laten deelnemen aan wedstrijden (in eerste instantie de eigen meetings, maar ook het A.A.S.-criterium en de verschillende kampioenschappen).
– Peter Van den Eynden: voorstel tot het omvormen van de ondergrond van de kogelstand van het huidige rijnzand naar sintel. Toelating gemeente én eventuele aankoop sintel te bespreken met Sportdienst. Ondergrond tweede werpstand (sintel) verplaatsen naar wedstrijdstand (rijnzand) en omgekeerd – met eigen medewerkers – wordt als haalbaar alternatief naar voren geschoven.

16. Slotwoord van de voorzitter.
Met dank voor het geleverde werk in 2015 en het vooruitzicht op nog méér werk in 2016, sloot de dienstdoend voorzitter de vergadering.

De secretaris,

Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern # ,
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand