Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2007 – verslag
April 14, 2024 at 7:47 am

Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2007 – verslag

Op vrijdag 14 december werd de statutaire Algemene Vergadering van de VZWK KAPE gehouden. Hier volgt het verslag …



De vergadering werd gehouden in “’t Uveltje”, Markt 2 te 2940 Hoevenen.

Begin van de vergadering : 20 uur.

Aanwezig : De Groot Inge, De Hoon Hugo, Denis Karina, Dierckx Eddy, Fermont Eddy, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Gorts Kristof, Hendrickx Hubert, Loopmans Ria, Staels Guido, Van Laer Bart en Van Langenhove Peggy.

Verontschuldigd : De Bruyn Jan (V), De Hoon Wim, Sauviller An en Van Wallendael Ellen.

Volmachten : De Groot Inge voor De Bruyn Jan.

 

 

VERSLAG

 

Voorzitter Karina Denis opende de vergadering om 20.10 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.

Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 15 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2006-2007.

De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De voorzitter geeft een korte toelichting bij het verslag. André Gorts informeert naar het ontbreken van de “Avondjogging” te Hoevenen in het verslag. Vermits dit geen eigen organisatie is – Sportraad & Sportdienst Stabroek organiseren, KAPE verleent enkel haar medewerking –  wordt dit niet meer opgenomen bij de eigen activiteiten. Zal voortaan wel toegevoegd worden bij rubriek “Atletiekpromotie”. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.

De penningmeester geeft uitleg over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2007.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

Kristof Gorts stelt voor om – gezien de kostprijs van het drukwerk – het KAPE-clubblad te verzenden via mail. Besloten wordt dat de Raad van Bestuur dit voorstel zal bekijken en de verschillende mogelijkheden zal onderzoeken.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.

De rekeningtoezichters An Sauviller en Wim De Hoon hebben de rekeningen nagezien.

Hun verslag : “Op vrijdag 16 november 2007 hebben An Sauviller en Wim De Hoon (rekeningtoezichters)         de balansen en rekeningen van de club nagekeken. Alles was in orde en we hebben geen onregelmatigheden vastgesteld.”

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2006-2007.

De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2006-2007.

De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2006-2007.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2007-2008.

De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2007-2008.

Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2007-2008.

De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste twee rekeningtoezichters.

An Sauviller en Wim De Hoon zullen volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.

Inge De Bruyn en André Gorts nemen deze taak op zich.

13.  Verkiezing leden Raad van Bestuur.

In de Raad van Bestuur waren er 3 mandaten te begeven : 1 mandaat van 4 jaar, 1 mandaat van 3 jaar en 1 mandaat van 1 jaar. Twee kandidaturen werden – conform de statuten – vooraf ingediend : Hugo De Hoon en Peggy Van Langenhove. Voor beiden volstond een gewone meerderheid om verkozen te worden.

De stemming gaf volgend resultaat :

Hugo De Hoon : 15 ja-stemmen

Peggy Van Langenhove : 15 ja-stemmen.

Hugo De Hoon neemt het mandaat van 1 jaar en Peggy Van Langenhove het mandaat van 4 jaar op.

14.  Ontslag van leden.

Geen

15.  Interpellaties algemeen.

Er werden geen interpellaties gehouden.

16.  Slotwoord van de voorzitter.

Voorzitter Karina Denis bedankte alle medewerkers voor hun blijvende inspanning en hoopte dat de club ook tijdens het nieuwe seizoen – met opnieuw drie “grote” organisaties : de Beker van Vlaanderen voor pupillen- en miniemen-meisjes, de 1ste dag van het Provinciaal Kampioenschap A.C. en de finale van het A.A.S.-Criterium – opnieuw op hen beroep zou kunnen doen. Tot slot bedankte ze alle aanwezigen op deze Algemene Vergadering en sloot de vergadering.

0 likes KAPE Intern
Share: / / /

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand