Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag
October 4, 2022 at 5:24 pm

Algemene Vergadering VZW KAPE – 14.12.2012 – verslag

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.15 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fermont Eddy, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Orens Sandy, Van den Eynden Johnny, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Sauviller Paul (V), Van den Wyngaert Bo en Vanhaeren Luc.

Volmachten: Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn en Peggy Van Langenhove voor Paul Sauviller.

VERSLAG

Bij afwezigheid van voorzitter Karina Denis, opent secretaris Hugo De Hoon de vergadering om 20.15 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 16 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2011-2012.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag. Het programma 2013 wordt als bijlage toegevoegd. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2012. De rekening wordt afgesloten met een positief saldo van 2383,69 €.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de reke¬ningen nagezien. Er werden geen fouten of tekortkomingen vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2011-2012.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2011-2012.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2011-2012.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2012-2013.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2012-2013.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2012-2013.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Laura Bonte en Veerle Dierckx zullen ook volgend jaar de rekeningen nakijken.

12. Aanduiding stembureau.
Veerle Dierckx en Bart Van Laer vormen het stembureau.

13. Verkiezing Voorzitter.
Conform de statuten werd vooraf de kandidatuur van Peggy Van Langenhove ingediend. De nieuwe voorzitter werd met 15 ja-stemmen en 1 nee-stem verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

14. Verkiezing leden Raad van Bestuur.
In de Raad van Bestuur waren 5 mandaten van 4 jaar te begeven. De kandidaturen van Geert Folens en Marc Van Thillo werden – conform de statuten – vooraf ingediend. Met 15 ja-stemmen en 1 onthouding werden beiden verkozen voor een mandaat van 4 jaar.

15. Ontslag van leden.
Geen.

16. Interpellaties algemeen.
Geen.

17. Slotwoord van de secretaris.
Hugo De Hoon feliciteert alle atleten voor de sterke sportieve prestaties en alle medewerkers voor de geslaagde organisaties tijdens het voorbije jaar en hoopt om ook tijdens het nieuwe seizoen op de medewerking en sportieve inzet van iedereen te kunnen rekenen.

De voorzitter,                                                        De secretaris,

Peggy Van Langenhove                                       Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern # , ,
Share: / / /

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand