Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag
October 4, 2022 at 4:07 pm

Algemene Vergadering VZW KAPE – 12.12.2014 – verslag

Op vrijdag 12 december werd de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VZW KAPE gehouden. Het verslag van deze vergadering kan je hier lezen … 

De vergadering werd gehouden in het Cultureel Centrum “Oude Pastorij” aan de Dorpsstraat te 2950 Kapellen.

Begin van de vergadering: 20.40 uur.

Aanwezig: De Hoon Hugo, Dierckx Eddy, Dierckx Veerle, Fockenier Elisabeth, Folens Geert, Gorts André, Hendrickx Hubert, Orens Sandy, Sauviller Paul, Staels Guido, Van den Eynden Johnny, Vander Avert Dirk, Van Laer Bart, Van Langenhove Peggy en Van Thillo Marc.

Verontschuldigd: Bonte Laura, Himpens Liesse (V), Laureyssens Bjorn (V), Loopmans Ria (V), Van Boven Jordy (V) en Van Boven Walter (V).

Volmachten: Dirk Vander Avert voor Liesse Himpens, Dierckx Eddy voor Loopmans Ria, Dierckx Veerle voor Laureyssens Bjorn, Peggy Van Langenhove voor Van Boven Jordy en Paul Sauviller voor Van Boven Walter.

VERSLAG

Voorzitter Peggy Van Langenhove opent de vergadering om 20.40 uur.

1. Nazicht van de financiële verplichtingen van de leden.
Alle aanwezige leden hebben aan hun financiële verplichtingen voldaan. Er zijn 20 stemgerechtigden (volmachten inbegrepen).

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het voorbije seizoen 2013-2014.
De aanwezige leden ontvingen het verslag vóór de vergadering. De secretaris geeft een korte toelichting bij het verslag, waarin ook het programma 2015 is inbegrepen. Correctie: het opfrissen van de powerzaal werd 15 jaar geleden nog eens uitgevoerd i.p.v. de (geschatte) 20 jaar in het jaarverslag. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft toelichting bij de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2014. De rekening werd afgesloten met een positief saldo van 2046,37 €.

4. Interpellaties over balans en rekeningen.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

5. Verslag van de rekeningtoezichters.
De rekeningtoezichters Laura Bonte en Veerle Dierckx hebben de rekeningen nagezien. In de jaarrekening 2014 werd geen enkele onvolkomenheid vastgesteld.

6. Goedkeuring van de balans en de rekeningen van het seizoen 2013-2014.
De balans en rekeningen worden unaniem door de vergadering goedgekeurd.

7. Kwijting van de penningmeester voor het seizoen 2013-2014.
De penningmeester krijgt kwijting wat betreft de balans en rekeningen over het seizoen 2013-2014.

8. Voorstel tot begroting voor het seizoen 2014-2015.
De penningmeester geeft toelichting bij de begroting voor het volgende seizoen. Guido Staels merkt op dat – door een bijkomende meeting – de jurykosten onvoldoende zouden kunnen zijn. De penningmeester bevestigt dat een (mogelijke) afwijking steeds opgevangen kan worden binnen de begroting.

9. Interpellaties over de begroting voor het seizoen 2014-2015.
Er waren vooraf geen interpellaties binnengekomen.

10. Goedkeuring van de begroting 2014-2015.
De begroting wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.

11. Aanduiding van tenminste 2 rekeningtoezichters.
Veerle Dierckx en Laura Bonte (onder voorbehoud van verlenging lidmaatschap VZW) wensen ook volgend jaar de rekeningen na te kijken. Indien noodzakelijk, dient nog in de vervanging van Laura Bonte te worden voorzien.

12. Aanduiding stembureau.
Peggy Van Langenhove en Dirk Vander Avert stellen zich kandidaat voor het stembureau.

13. Verkiezing leden Raad van Bestuur.In de Raad van Bestuur waren 6 mandaten van 4 jaar te begeven. De kandidaturen van Eddy Dierckx en Hugo De Hoon werden – conform de statuten – vooraf ingediend. Met 20 ja-stemmen werden beiden unaniem verkozen voor een nieuw mandaat van 4 jaar.

14. Ontslag van leden.
Luc Vanhaeren en Inge De Groot hebben hun lidmaatschap van de VZW niet verlengd. Laura Bonte wenst zich nog in orde te stellen nà deze Algemene Vergadering.

15. Interpellaties algemeen.
Er werden geen schriftelijke interpellaties ingediend. Volgende mondelinge vragen en opmerkingen werden behandeld:

– Betty Fockenier: invulling project “Fit for 10 Miles” – voorbereiding op de “Antwerp 10 Miles –  onderling overleg met de betrokken trainers over het trainingsprogramma (Betty, Lucien en Paul) en over de administratieve afhandeling (Betty, Lucien en Hugo).

– Paul Sauviller: organisatie van proeven voor G-atleten tijdens KAPE-meetings. Voorstel wordt positief onthaald. De reglementering betreffende G-proeven wordt bekeken en de RVB bekijkt daarna de mogelijkheden binnen ons wedstrijdprogramma.

– John Van den Eynden: is “alle” trainingsmateriaal voor “alle” atleten beschikbaar? De voorzitter antwoordt hier bevestigend op. De RVB heeft inmiddels een nota opgesteld die aan alle trainers zal bezorgd worden i.v.m. het gebruik van de accommodaties en de materialen voor trainingen. Uitgangspunt is dat alle atleten bij KAPE “gelijk” zijn en dat de club optimale omstandigheden tracht aan te bieden aan al haar leden. De praktische toepassing ervan en het standpunt van de RVB wordt in deze nota duidelijk omschreven.

– Dirk Vander Avert: mogelijkheid om rekstokken te plaatsen? Dit voorstel (met eigen ontwerp) is door de club in mei 2014 al voorgelegd aan de Sportdienst. De gemeentediensten zouden dit in eigen beheer uitvoeren. Er wordt geïnformeerd naar de stand van zaken van dit dossier. Inmiddels kunnen er – in overleg tussen Dirk en Marc – mogelijkheden bekeken worden om in de powerzaal faciliteiten te voorzien.

– Geert Folens: dringende uitbouw van de groep “medewerkers” bij de meetings is noodzakelijk. De huidige kern is té beperkt en dit levert constant problemen op bij de organisaties, overwegend op en rond het terrein. In het slechtste geval zullen we daardoor het aantal organisaties moeten gaan beperken, wat niet de doelstelling is van de RVB.

16. Slotwoord van de voorzitter.
Voorzitter Peggy Van Langenhove bedankte de aanwezigen voor de talrijke opkomst bij deze Algemene Vergadering en sloot de vergadering af met een warme oproep om de RVB te komen versterken. Momenteel zitten we op het minimum aantal bestuursleden voor de statutair reglementaire werking van de VZW. Daar zou de voorzitter graag verandering in zien komen. Zij hoopte dat zowel “nieuwe” als “oude” leden van de VZW, zich beschikbaar zouden willen stellen. Ook zij herhaalde nog eens de algemene oproep naar “medewerkers” op alle vlakken van de clubwerking. Met een bedanking voor het geleverde werk tijdens het voorbije jaar, sloot zij de vergadering.

En dan was het “inpakken en wegwezen” naar het KAPE-chalet aan de ijspiste op het Dorpsplein te Kapellen voor het traditionele drankje nà deze Algemene Vergadering.

 

De voorzitter,                                                                  De secretaris,

 

Peggy Van Langenhove                                                 Hugo De Hoon

0 likes KAPE Intern # , ,
Share: / / /

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Zoeken
Sponsors
Blijf op de hoogte
FitFree
G-Atletiek bij KAPE
G-Atletiek
G-Atletiek bij KAPE
Archief per maand